NA
VRH
Da vam omogočimo boljšo izkušnjo uporabljamo piškotke. Z uporabo spletne strani s strinjate s piškotki.
Zapri
SLO | ENG | DE | info@idejum.si | +386 41 717772
Analitik Nepremičnine Arhitektura Zakaj Idejum Naša Zgodba
Idejum, podjetje za promet z nepremičninami, arhitekturo in trgovino d.o.o. (v nadaljevanju: nepremičninska agencija), s sedežem na Ulica škofa Maksimilijana Držečnika 6, 2000 Maribor in ima ID za DDV: SI 58903372, tel: +386 41 717 772, email: info@idejum.si in spletno stranjo: www.idejum.com na podlagi Zakona o nepremičninskem posredovanju (Ur.l. RS, št. 72/2006, s spremembami) sprejme naslednje

SPLOŠNE POGOJE POSLOVANJA
pri posredovanju v prometu z nepremičninami

I. člen - UVOD

i.Splošni pogoji poslovanja so nujni in obvezen del pogodbe o posredovanju pri prometu z nepremičninami, ki je sklenjena med nepremičninsko agencijo in naročiteljem.
ii.V primeru, ko pogodba o posredovanju vsebuje drugačna določila kot so zapisani v Splošnih pogojih, imajo prednost pogodbe o posredovanju oziroma pisni dogovor med nepremičninsko agencijo in naročiteljem.

II. Člen – POGOSTI POJMI

i. Pogodba o ekskluzivnem posredovanju
Pogodba o ekskluzivnem posredovanju - ko naročitelj sklene z nepremičninsko agencijo pogodbo o ekskluzivnem posredovanju pomeni, da pooblasti le eno pravno obliko za prodajo nepremičnine. Ves posel od začetka do konca je v pristojnosti nepremičninske agencije (do sklenitve pogodbe, predpogodbe ali zamenjave), naročitelj pa je dolžan posredniku plačati provizijo. Ko naročitelj sklene pogodbo o ekskluzivnem posredovanju in hkrati naroči arhitekturne storitve se zavezuje, da bo v primeru spremembe ali prekinitve pogodbe, poravnal obveznosti iz naslova arhitekturnih storitev v višini 120,00 € (ki ne vključuje 22 % DDV).
ii. Naročitelj
Je fizična ali pravna oseba, ki je lahko kupec, prodajalec, najemodajalec ali najemnik nepremičnine in z nepremičninsko družbo sklene pogodbo o posredovanju.
iii. Nepremičninski posrednik
Nepremičninski posrednik je fizična oseba, ki za nepremičninsko agencijo opravlja posle posredovanja, s pridobljeno licenco pristojnega ministrstva in je vpisana v imenik nepremičninskih posrednikov.
iv. Tretja oseba
Tretja oseba je oseba, ki jo nepremičninski posrednik poskuša spraviti v stik z naročiteljem, da bi se z njim pogajala za sklenitev določene pogodbe v zvezi z nepremičnino.
v. Arhitekturne storitve
Arhitekturne storitve zavzemajo vse projekte idejnih zasnov, ki se navezujejo na predmet obdelave nepremičnine. Med storitve sodijo izmere, posnetek obstoječega stanja, svetovanje pri morebitnih načrtih dozidave, rušenja ali adaptacije, vizualni prikaz, ter dodatne storitve po dogovoru.
vi. Dodatne storitve
Priprava projektne dokumentacije za PGD (projekt gradbenega dovoljenja), PZI (projekt za izvedbo) in PID (Projekt izvedbenih del), Načrte gradbenih konstrukcij ( Statični izračuni, armaturni izračuni,..), izdelava energetske izkaznice, posredovanje izvedbenih del.

III. Člen – ODGOVORNOST ZA ŠKODO (ZAVAROVANJE)

i. Nepremičninska agencija ima svojo odgovornost za škodo, ki bi jo povzročila naročitelju ali tretji osebi s kršitvijo pogodbe o posredovanju, zavarovano pri Zavarovalnici, zapisano v Pogodbi o posredovanju pri prometu z nepremičninami.

IV. Člen – STORITVE POSREDOVANJA

i. Nepremičninska agencija vam nudi pomoč pri prodaji ali nakupu nepremičnine, najemu ali oddaji nepremičnine oz. drugi pogodbi, kjer je predmet pogodbe nepremičnina.
ii. ii. Za naročitelja opravlja naslednje storitve, ki so tudi zajete v plačilu za posredovanje:

V. Člen – DODATNE STORITVE

i. Nepremičninska agencija lahko za naročitelja opravi tudi dodatne storitve, ki bi pripomogle k boljši realizaciji prodaje, najema ali zamenjave nepremičnine in te storitve tudi zaračuna po veljavnem ceniku, razen če ni drugače določeno v medsebojni pogodbi o posredovanju.
ii. V primeru splošne pogodbe se arhitekturne storitve zaračunajo po veljavnem ceniku, če ni drugače določeno v medsebojni pogodbi o posredovanju.
iii. Dopolnilni arhitekturni segment lahko vključuje eno ali več vizualizacij, odvisno od posameznega dogovora, določenega v pogodbi. Cena se razlikuje glede na število posameznih naročil in je v skladu z veljavnim cenikom.
iv. iv. Grafična vizualizacija lahko vključuje eno ali več vizualizacij, odvisno od posameznega dogovora, določenega v pogodbi. Cena se razlikuje glede na število posameznih naročil in je v skladu z veljavnim cenikom.

VI. Člen – PROVIZIJA (PLAČILO ZA POSREDOVANJE)

i. Nepremičninska družba pridobi pravico do plačila za posredovanje, ko je sklenjena pogodba, pri sklenitvi katere je posredovala
ii. Za posredovanje pri prodaji oziroma nakupu ima posrednik skladno s 5. členom ZNPosredovanju (Ur.l. RS št. 42/2003) pravico do provizije v višini 4 % pogodbene vrednosti, za posredovanje pri najemu oziroma oddaji nepremičnine pa do provizije v višini (1,5) ene in pol mesečne najemnine, v vsakem primeru pa znaša najnižja provizija za posredovanje pri nakupu 800,00 €, pri najemu pa 100,00 €. Ta omejitev ne velja, kadar je pogodbena vrednost nepremičnine manjša od 10.000,00 EUR. Spremembe o višini provizije v tem primeru se lahko določajo drugače samo v pogodbi o posredovanju.
iii. V kolikor je dogovorjeno, da provizijo plačata obe stranki, se znesek iz prejšnjega odstavka razdeli. Kar pomeni, da obe stranki (tako naročitelj kot kupec) plačata enak delež v višini 2 % ali če je določeno drugače po pogodbi. Agencija mora v primeru razdelitve provizije o tem pisno seznaniti tudi kupca.
iv. Skladno z 847. členom OZ in 25. členom ZNPosredovanju pridobi pravico do provizije ob sklenitvi pogodbe oz. predpogodbe, pri sklenitvi katere je posredoval. Posrednik ima pravico do plačila provizije tudi, če se kasneje sklenjena pogodba razdre, vendar samo v primeru, da razdrtje ni nastalo po njegovi krivdi.
v. V kolikor pride do prekinitve predpogodbe ali pogodbe, pri tem pa razdrtje ni nastalo zaradi krivde posrednika, si stroške priprave notarskih storitev (priprava pogodbe) razdelita kupec in prodajalec oziroma tisti, kateri je zakrivil razdrtje pravnega posla.
vi. Naročnik je dolžan plačati provizijo tudi, če sam ali njegovi družinski člani sklenejo pogodbo s tretjo osebo, s katero ga je posrednik spravil v stik v času trajanja pogodbe o posredovanju oziroma tudi v šestih mesecih po njenem prenehanju.
vii. V kolikor naročnik najde sam tretjo osebo s katero sklene pogodbo lahko po dogovoru z naročnikom nepremičninska agencija poskrbi za pripravo celotne prodajne pogodbe in pri tem lahko zaračuna največ 1% pogodbene vrednosti.
viii. V kolikor naročnik pri ekskluzivni pogodbi najde tretjo osebo sam in želi z njo izvesti prodajo, menjavo ali oddajo nepremičnine se zavezuje nepremičninski agenciji plačati do največ 1 % pogodbene vrednosti.
ix. Pri menjavi nepremičnin se šteje, kot da sta opravljena dva posla. Če pride najprej do oddaje, potem pa do prodaje iste nepremičnine, je posrednik upravičen do provizije za oddajo in za prodajo.
x. V plačilo za posredovanje niso vključeni stroški notarskih storitev (razen pogodbe), davki, sodne in upravne takse, nadomestila za potrdila in dovoljenja, potrebna za sklenitev pogodbe.
xi.V posredniški pogodbi se lahko nepremičninska družba in naročitelj dogovorita tudi za plačilo v drugačnem znesku. Višina plačila za posredovanje, navedena v tem členu ne vsebuje DDV. Ker je nepremičninska družba zavezanec za plačilo DDV, je treba k navedeni ceni prišteti tudi 22 % DDV.
xii. Arhitekturne storitve (II. člen) so last oziroma avtorstvo nepremičninske agencije Idejum. Kopiranje ali uporaba v zasebne namene bosta predana v kazensko obravnavo.

VII. Člen – VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

i. Vse informacije in podatki, ki jih naročitelj pridobi pri nepremičninski agenciji so zaupne narave in štejejo kot poslovna skrivnost, razen informacij in podatkov, ki so javno dostopni.
ii. Nepremičninska agencija se zavezuje k varovanju vseh osebnih podatkov v skladu s predpisi o varstvu osebnih podatkov. Vsi osebni podatki bodo uporabljeni le za namen sklepanja, izvajanja, spreminjanja in prekinitve pogodbe o posredovanju, in pogodbe katere predmet je nepremičnina. Za kakršnokoli uporabo osebnih podatkov v druge namene bo nepremičninska družba predhodno pridobila pisno soglasje naročitelja.

VIII. Člen – DRUGE OBVEZNOSTI NAROČITELJA

i. V kolikor posrednik poleg posredovanja za naročitelja po predhodnem dogovoru opravlja tudi druge storitve, se te storitve dogovorijo z aneksom k pogodbi in se zaračunajo po veljavnem ceniku.

IX. Člen – OBVEZNOSTI POSREDNIKA

i. Nepremičninski posrednik je skladno z 844. Členom OZ (Ur.l. RS št. 83/2001) odgovoren za škodo, ki nastane po njegovi krivdi naročniku ali tretji osebi, med katerima je posredoval.

X. Člen – FIDUCIARNI RAČUN

i. Nepremičninska družba sme sprejeti od naročnika ali tretje osebe v zvezi z izvedbo pogodbe, katere predmet je nepremičnina, v hrambo denarna sredstva, če ima z banko sklenjeno pogodbo o vodenju fiduciarnega računa in če jo naročitelj ali tretja oseba za to pisno pooblasti.

XI. Člen – ČAS TRAJANJA POGODBE O POSREDOVANJU

i. Pogodba o posredovanju je sklenjena za določen čas devetih (9) mesecev, razen če se stranki ne dogovorita za krajši čas.
ii. Pogodba lahko preneha veljati bodisi s potekom časa bodisi z odpovedjo pogodbe o posredovanju razen pri ekskluzivni pogodbi, kjer se stranka zavezuje poravnati morebitne stroške iz naslova arhitekturnih storitev, hkrati pa si nepremičninska agencija zaračuna do največ 1 % pogodbene vrednosti za pripravo pravne pogodbe med naročiteljem in tretjo osebo.

XII. Člen – OBVEZNOSTI naročitelja v zvezi z energetsko izkaznico

i.Nepremičninska agencija naročitelja s sklenitvijo te pogodbe pisno seznanja z obveznostmi in določbami Energetskega zakona (EZ-1) (Ur. L. RS, št. 17/14) in sicer, da se pri prodaji stavbe ali njenega posameznega dela mora lastnik kot prodajalec zagotoviti energetsko izkaznico o učinkovitosti stavbe ali njenega posameznega dela pri oglaševanju. Nepremičninska agencija izključuje vso odgovornost in ne prevzema plačila globe v kolikor naročitelj nepremičninski agenciji ne posreduje podatkov iz energetske izkaznice ali kopije le te.

XIII. Člen – IDEJUM ANALITIK

i. Podjetje bo spletne analize posredovalo izključno naročiteljem posamezne analize. Vsakršno posredovanje podatkov do tretje osebe ali v druge komercialne namene ni dovoljeno.
ii. Lastnik nepremičnine (kot je naveden v obrazcu na spleti strani analitik.idejum.si) z vpisom telefonske števlike dovoljuje klic v namen podrobne analize. Podjetje si bo s podrobnejšimi vprašanji skušalo zagotoviti zgolj informacije, ki bi lahko pripomogle k učinkovitejši prodaji naročitelja.

XIV. Člen – SODNA PRISTOJNOST (REŠEVANJE SPOROV)

i. Morebitne spore, ki bi izvirali iz te pogodbe o posredovanju ali v zvezi z njo, bosta pogodbeni stranki reševali sporazumno.
ii. Če sporazumna rešitev spora ni mogoča, je v primerih, ko gre za pogodbe s potrošniki pristojno sodišče v Mariboru.

XV. Člen – VELJAVNOST in OBJAVA SPLOŠNIH POGOJEV

i. Splošni pogoji so začeli veljati 4.6.2015 in so bili spremenjeni 12.5.2016. So sestavni del vsakega posla nepremičninskega posredovanja. Pridržujemo si pravico tudi nadaljnje spremembe splošnih pogojev, brez vnaprejšnjega obvestila. Dostopni so na spletnih straneh www.idejum.com.
V Mariboru, 12.05.2016
Idejum, d.o.o.
© 2015 IDEJUM.